Premium sekce

Pusťte si videa v premium kvalitě

Premiový vstup

AMBI PUR Aqua Ocean and Wind -

Aquatic Acute 1, H400 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410 Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract (Číslo CAS) 8008-56-8 (Číslo ES) 616-925-31 Xn; R65 Xi; R38 R43 N; R50/53 R10 Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin S

Presence of UV filters in surface water and the effects of phenylbenzimidazole sulfonic acid on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following a chronic toxicity test. Ecotoxicology and Environmental Safety 96: 41-47.

Rozsah expozice - překlad - Češtino-Angličtina Slovník ...

cs 168 Konkrétněji bod C 2.4.1.1 přílohy VI uvádí, že povolení nebude uděleno, jestliže rozsah expozice obsluhy při manipulaci a při používání přípravku na ochranu rostlin za navržených podmínek použití včetně dávky a aplikační metody překračuje AOEL

ACI - Auto Components International

tel.: 274 021 111 e-mail: IČ: 60486970; DIČ: CZ60486970 OR Městský soud Praha, odd. C, vložka č.27131

BT 90/150 Benzin technický 90/150 A/P-1/1

Acute Tox. 4, oral H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt STOT Single Exp. 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě Muta. 1B H340 Může vyvolat genetické poškození Carc. 1B H350 Může vyvolat rakovinu Repr. 2 H361 Podezření n

Bezpečnostní list -

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve změní nařízení (EU) 2015/830 05/07/2016 CS (čeština) 3/8 6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze Ochranné prostředky : Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brý le nebo o

ČSN EN ISO 15088 Jakost vod - Stanovení akutní toxicity ...

TZB-info / Technické normy / Hledat podle tříd / 75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ / 75 77 Jakost vod. Biologický rozbor vod / ČSN EN ISO 15088 Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)

Vánoční katalog 2016 by FAnn parfumerie - Issuu

č K 0 69 Davidoff Cool Water Men EdT 75 ml 1 250 Kč ... zdravý úsměv ORAL-B Pro 790. ... , květinové tonikum Lotion Fleurs 30 ml a detoxikační noční péče Botanical D-Tox Nuit 5 ml, 5 ...

Petra Beránková - Contract administration II ve ...

WATER RESEARCH, 45(3) ... Acute toxicity of nitrite and its effects on some biochemical parameters of sturgeons TOXICOLOGY LETTERS, 189: S191-S191 1. ledna 2009. Ostatní autoři. Induction of vitellogenin and gonadal impairment in chub (Leuciscus ceph

KISUMA 5A -協和化学工業株式会社

Acute toxicity (oral) : Not classified (LD 50: 8,500mg /kg) Acute toxicity (dermal) : cannot classify Acute toxicity (gases) : out of classification Acute toxicity (vapor) : cannot classify Acute toxicity (dust and mists) : cannot classify Skin corro